Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia - VZN - obce

N Á V R H DODATKU Č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

N Á V R H DODATKU Č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok 2_VZN o poplatkoch za KO_2024.pdf

Dodatok č.4 k VZN

Dodatok 4 k VZN o urceni vysky a sposobe uhrady prispevkov v MS_01012023.pdf

Dodatok 4 k VZN o urceni vysky a sposobe uhrady prispevkov v MS_01012023.pdf

VZN 01 2022 o miestnych daniach.

VZN 01 2022 o miestnych daniach.

VZN 01_2022 o miestnych daniach.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boldog č. 01/2021 o úprave miestneho poplatku za rozvoj

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boldog č. 01/2021 o úprave miestneho poplatku za rozvoj

VZN_01_2021_Poplatok za rozvoj_2022.pdf

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 01/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boldog

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 01/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boldog

VZN_Dodatok_Nakladanie s odpadmi_2022.pdf

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 01/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boldog

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 01/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boldog

VZN_Dodatok_Nakladanie s odpadmi_2022.pdf

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_Dodatok_Poplatky za odvoz odpadu.pdf

Dodatok č.1 k VZN 02/2019 o DZN

Dodatok 1 k VZN 02_2019_o dani z nehnutelnosti_zdanovacie obdobie.pdf

VZN č.02/2020 o miestnom poplatku za KO

VZN_02_2020_o miestnom poplatku za KO_platne znenie.pdf

VZN č.01/2020 o nakladaní s KO

VZN_01_2020_o nakladani s KO_platne znenie.pdf

Sadzobník správnych poplatkov obce Boldog

Sadzobník správnych poplatkov obce Boldog

Sadzobnik poplatkov_082020.pdf

Dodatok č.1 k VZN - BIO odpad

Dodatok 1_BIO odpad_20200803.pdf

Dodatok k VZN

Dodatok k VZN - stravné

Dodatok kVZN.pdf

Návrh VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Návrh VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

NAVRH_VZN o chove a drzani zvierat_2019.pdf

VZN za KO a DSO

VZN č.03/2018 za KO a DSO

VZN.pdf

VZN o miestnom popl. za rozvoj

VZN č.02/2018 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č.22018.pdf

VZN o DZN

VZN č.01/2018 o dani z nehnuteľn.

VZN.pdf

VZN 1/2009 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boldog

VZN-1_2009.pdf

VZN 2/2009 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné st.odpady

VZN-2_2009.pdf

VZN 3/2009 - na vylepovanie plagátov politických strán

VZN-3_2009.pdf

Stránka