Domov » Články » Všeobecné záväzné nariadenie-VZN- obce

Všeobecné záväzné nariadenie-VZN- obce

 
.

Všeobecné záväzné nariadenie nájdete vo formáte *.pdf po kliknutí na príslušný nadpis
.
VZN 4/2017 - o dani z nehnuteľností na rok 2018
VZN 3/2017 - o podmienkach vylepovania plagátov politických strán

VZN 2/2017 - o miestnom poplatku za rozvoj


Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnych poplatkov

....../2017 - Koncepcia rozvoja informačných systémov obce Boldog

VZN 1/2017 - o poskytovaní elektronických služieb

VZN 3/2016 - daň nehnuteľností na rok 2017

VZN 2/2016 - miestne poplatky za rozvoj

VZN 3/2015 - o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

VZN 2/2015 - o sociálnych službách obce

VZN 1/2015 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 3/2013 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN 2/2013 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st.  odpady

VZN 1/2013 - o dani z nehnuteľností

VZN 4/2009 - o poskytnutí dotácií

VZN 3/2009 - na vylepovanie plagátov politických strán

VZN 2/2009 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné st.odpady

VZN 1/2009 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boldog