Domov » Články » Zmluvy roku 2017

Zmluvy roku 2017

 
.

Po kliknutí na nadpis si môžete prečítať úplné znenie zmlúv vo formáte *.pdf

17. Zmluva o združenej dodávke plynu so SSE

16. Cenová príloha k dodatku č. 2 zmluvy s AVE SK

15. Dodatok č. 2 k zmluve s AVE SK

14. Úprava ceny za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu zo strany poskytovatel'a

13. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

12. Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

11. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

10. Zmluva o poskytovaní služieb IT poradenstva

9. Náhrada Zmluvy na zabezpečenie mliečnych výrobkov

8. Zmluva VADAS - výkon technika požiarnej ochrany

7. Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

6. Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov

5. Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

4. Zmluva o dotácii pre Dobrovoľný hasičský zbor obce

3. Zmluva s Boni Fructi spol. s r.o. o dodávkach ovocia a zeleniny pre deti a žiakov

2. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve s Enviripol s.r.o.


1. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zebezpečenia licencie.