Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia - VZN - obce

VZN 1/2017 - o poskytovaní elektronických služieb

VZN-1_2017.pdf

VZN 3/2016 - daň nehnuteľností na rok 2017

VZN3_2016.pdf

VZN 2/2016 - miestne poplatky za rozvoj

VZN2_2016.pdf

VZN 3/2015 - o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

VZN-3_2015.pdf

VZN 2/2015 - o sociálnych službách obce

VZN-2_2015.pdf

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 01/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boldog

DODATOK Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Boldog č. 01/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boldog

VZN_Dodatok_Nakladanie s odpadmi_2022.pdf

VZN 3/2013 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN-3_2013.pdf

VZN 1/2013 - o dani z nehnuteľností

VZN-1_2013.pdf

VZN 4/2009 - o poskytnutí dotácií

VZN-4_2009.pdf

VZN 3/2009 - na vylepovanie plagátov politických strán

VZN-3_2009.pdf

VZN 2/2009 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné st.odpady

VZN-2_2009.pdf

VZN 1/2009 - o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Boldog

VZN-1_2009.pdf

Stránka